Dr. Henk Post heeft inmiddels negen boeken geschreven.

DE BERGREDE. Geloof voor het dagelijks leven.

De Bergrede is ongetwijfeld het bekendste gedeelte uit het Nieuwe Testament en zelfs uit de hele Bijbel. Er staan uitspraken van Jezus in die veel mensen mooi vinden. Maar er zijn ook andere die minder aanspreken of niet begrepen worden. Wat is de Bergrede eigenlijk voor een toespraak: een nieuwe wet, een troonrede? De Bergrede is een goudmijn voor wie zich erop concentreert en is fundamenteel voor wie als christen wil leven. Jezus geeft onderwijs voor de praktijk. Hij doet dit op een typisch joodse wijze die wij moderne westerse mensen niet zomaar begrijpen. Daar hebben wij uitleg bij nodig. Dr. Henk Post bespreekt in 52 korte hoofdstukken de hele Bergrede, legt uit wat Jezus bedoelt, maakt toepassingen voor ons dagelijks leven en trekt lijnen door de Bijbel heen, zodat wij de Bergrede ook in het grotere verband leren verstaan. Jezus leert ons te leven als een burger van zijn Koninkrijk en de gerechtigheid van dit Koninkrijk te beoefenen.

PREDIKER. Hoe wijsheid het leven voordeel brengt.

De schrijver van het Bijbelboek Prediker is helemaal niet pessimistisch, vindt dr. Henk Post. „Alles is ijdel, maar niet als je de Heere vreest. Door heel het boek loopt de vreugde van het leven met God.” Dr. Post presenteerde vrijdag in Veenendaal zijn boek ”Prediker. Hoe wijsheid het leven voordeel brengt”. Na vier promoties verdiepte dr. Post –bedrijfskundige en theoloog– zich in verschillende Bijbelboeken: eerst Job, en nu Prediker. Hij typeerde Prediker als „een wijsheidsleraar met een pedagogische aanpak.” „Hij wil laten zien dat een leven zonder de vreze des Heeren een ijdel leven is. Hoe eerder je de Heere gaat vrezen, hoe meer voordeel je dat gaat brengen. Door het hele boek heen is er de aansporing: Heb ontzag voor God, vertrouw op God, heb de Heere lief. Alleen het geloof in God redt je van de zinloosheid van het leven en redt je in het oordeel dat over alle mensen komt.” Aldus schrijft dr. Klaas van der Zwaag in het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 7 december 2019.

JOB. Een geloofsheld strijdt om recht.

God en het lijden. Met de relatie daartussen hebben alle eeuwen door mensen geworsteld. Hoe kan een goede God mensen onschuldig laten lijden? Is God dan soms toch niet goed, of is Hij machteloos? Is God soms niet opgewassen tegen het kwaad? Wat heb je eigenlijk aan God? In de Bijbel is Job de persoon die met dit soort vragen in zijn eigen leven te maken krijgt. Wat Job vooral pijn doet, is dat hij God niet begrijpt. Zijn lijden heeft hij toch niet verdiend? Is God wel rechtvaardig? Hij daagt God uit hem recht te doen. Henk Post biedt een eenvoudige uitleg, waarin de verbinding wordt gelegd met de vragen van mensen in deze tijd.

Vrijheid van godsdienst in een democratische samenleving.

Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een controversieel recht in de moderne, multiculturele maatschappij. Rond de uitoefening van dit recht doen zich allerlei conflicten voor. In dit boek behandelt dr. Post een aantal actuele kwesties, waarbij christelijke, joodse of islamitische gelovigen zijn betrokken. De vraag is steeds welke ruimte een gelovige of groep van gelovigen krijgt om zijn/hun religieuze identiteit te uiten in gedrag, kleding en acceptatie van anderen. Henk Post analyseert en beoordeelt het gewijzigde politieke en maatschappelijke beoordelingspatroon dat uit de kwesties blijkt.

Godsdienstvrijheid aan banden.

In 2011 publiceerde Henk Post dit boek waarin hij een actuele analyse geeft van het beginsel van de godsdienstvrijheid. Hij onderzoekt de rol van religie in het publieke domein, zoals die door grondrechten wordt beschermd en begrensd. Religie is allerminst uit het publieke domein verdwenen, en laat zich ook niet verwijderen. Godsdienst is een indringend publiek fenomeen. In dit veelzijdige boek volgt Henk Post schrijvers en politieke en religieuze leiders over deze thematiek op de voet, en voegt zijn eigen beoordelingen toe.

Gelijkheid als nieuwe religie.

In dit boek dat verscheen in 2010 beschrijft Henk Post het juridische en morele spanningsveld tussen enerzijds een seculiere, op gelijkheid gebaseerde politiek en anderzijds een beroep van orthodoxe minderheden op de vrijheid van godsdienst en onderwijs om hun eigen normen te mogen blijven hanteren. Hij maakt de ingewikkelde problematiek van grondrechtconflicten op een toegankelijke wijze begrijpelijk.

In strijd met de roeping der vrouw.

Deze dissertatie uit 2009 is een historisch onderzoek naar het standpunt van de christelijke politieke partijen over het vrouwenkiesrecht. Theologische motieven spelen in de standpuntbepaling een grote rol. Henk Post besteedt bijzondere aandacht aan de geschiedenis van de SGP die bij het afronden van het onderzoek als enige politieke partij de vrouw nog niet het recht toekende om voor de partij te worden verkozen (passieve kiesrecht).

De kerkelijk werker en het ambt.

In deze dissertatie beschrijft en analyseert Henk Post de ontwikkeling van de positie van de kerkelijk werker in kerken behorend tot de gereformeerde traditie. Dit onderzoek strekt tot 2006. Die positie van de kerkelijk werker was problematisch. Dr. Post analyseert dit vanuit de praktijk. Daar voegt hij studies aan toe over de positie in kerkordes en over het ambt in het Nieuwe Testament. Ten slotte doet hij een organisatiekundig voorstel.

Internationalisatie van professionele-dienstverlening.

Deze eerste dissertatie (1994, uitgegeven in eigen beheer) is een onderzoek onder grote Nederlandse accountantskantoren en softwareondernemingen naar de motieven en de manier van internationaliseren. In het Voorwoord staat: Een aardige vraag die mij diverse malen is gesteld is ‘waarom ben je aan een proefschrift begonnen? Is het om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren?’ Dat speelt zeker een rol. Een diepere drijfveer is dat ik onderzoek wilde doen en een stukje van de werkelijkheid wilde leren kennen en kunnen verklaren. Toch wil ik nog dieper afsteken. In de periode voorafgaand aan de sollicitatie en indiensttreding bij de Universiteit was mijn verlangen dat de HEERE mij zou leiden op Zijn weg, dat Hij met mij tot Zijn doel zou komen (Psalm 27:11; Psalm 86:11). In het vertrouwen dat Hij met mij en met ons als gezin meeging (Exodus 33:14-15) ben ik aan het promotie-onderzoek begonnen en in Zijn kracht heb ik het volbracht (Psalm 27:13-14). De lof, de dankzegging en de eer komt mijn God en Koning toe (Openbaring 7:12) die gaarne mijn afdwalingen vergeeft (Psalm 86:5). Het is bovendien mijn ervaring dat de kennis van die dingen die in het menselijk leven de voortreffelijkste zijn, ons door Gods Geest worden medegedeeld (Calvijn).