Is de coronacrisis een oordeel van God?

2 maart 2022

Is de coronacrisis een oordeel van God?

Het Reformatorisch Dagblad hield een enquête onder haar lezers en publiceerde dit op 26 februari 2022. Hieruit) blijkt dat veruit het overgrote deel van hen van mening is dat de coronacrisis een oordeel van God is, of tenminste mede is. Is deze crisis inderdaad een oordeel? Want wat weten wij eigenlijk van Gods oordelen? Kunnen wij vaststellen of een bepaalde gebeurtenis als een oordeel van God komt?

Het Bijbelboek Job vertelt ons dat Job alles kwijtraakt, al zijn bezittingen, zijn dieren, zijn veestapel, zijn tien kinderen (dan is Job in diepe rouw), en vervolgens ook zijn gezondheid, en zijn vrouw die hem in de steek laat. Job heeft alleen nog een potscherf om zijn zweren te krabben. Is dat een oordeel van God? Zo denken de vrienden er wel over die komen om hem te troosten. Job wordt door God gestraft, volgens hen. Maar uiteindelijk blijkt dat wat Job overkomt door God wordt aangewend om zijn geloof te beproeven. Dat lijkt ook een kant van de coronacrisis te zijn: een beproeving van ons geloof in God. Wij belijden Hem als de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Door hoe God zich aan Job openbaart, leren wij verstaan dat zijn levensweg en dat alles wat er gebeurt in ons persoonlijk leven en in de wereld onder Gods bestuur staat. Maar Hij is de Soevereine. God legt aan Job geen verantwoording af, en dat doet Hij aan niemand. Over een blindgeborene lezen wij in het Evangelie (Joh. 9:2) dat Zijn discipelen aan Jezus de vraag stellen: heeft hij gezondigd of zijn ouders, dat hij blind is geboren? De Heere ontkent dat er sprake is van een straf, en geeft als reden: “opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden”. Dat is dat Jezus hem geneest, als een teken van Zijn goddelijke macht en goedheid. Het ligt buiten ons vermogen te bepalen of de coronacrisis een gericht of een straf van God is. Maar een roepstem is deze crisis wel. De blindgeborene komt in zijn genezingscrisis tot geloof.. Die uitwerking zal covid-19 ook vast hebben gehad onder RD-lezers. Je zag wat de ziekte deed met jezelf of een ander, hoe God op wonderlijke wijze genezing gaf, spaarde van de dood, en je kwam tot geloof, tot bekering, tot vernieuwing van je geloof.

Koning Salomo kennen we als een door God met wijsheid begiftigd mens. Van hem is het Bijbelboek Prediker. Daarin stelt hij dat een wijs mens zich bewust is van Gods oordeel. Dat blijkt uit 8:5 in de King James-vertaling, waarin het woord judgment voorkomt, ons woord oordeel, gericht, recht. Salomo denkt aan het oordeel van God, Zijn vonnis over je leven, de uitspraak die Hij zal doen, Hij die het recht handhaaft, die de Rechtvaardige is. Een wijs mens is een godvruchtige gelovige. Die weet niet alleen dat het uit zelfbehoud raadzaam is Gods geboden te gehoorzamen. Hij beseft ook dat er eenmaal gericht geoefend zal worden. Iin dat gericht zal hij rekenschap moeten geven van al zijn daden. Voor iedere daad komt er een moment dat God Zijn oordeel erover zal uitspreken. Voor alles is er een tijdstip van het gericht. Salomo betoogt in deze passage dat dit is vanwege de boosheid van de mensen, die geweldig de overhand genomen heeft. Het gericht komt, maar we weten niet wanneer. De toekomst is onzeker. Er hangt een sluier overheen. Niemand is in staat die weg te nemen. Maar wat zeker is, dat is dat wie onrecht doet, aan het gericht niet zal ontkomen. Op het oordeel van God komt het aan, natuurlijk voor iedereen. Prediker vermaant ons. Het tijdstip van het gericht is onbekend, maar het is onontkoombaar. Laat de schrik over dit gericht je aansporen je te bekeren en God te zoeken in het heden der genade!

Het Evangelie leert ons dat alle mensen een zondaar zijn, en dat wij de eeuwige veroordeling door God verdienen. Maar in Zijn oneindige wijsheid liet God die ene Mens die zich volkomen aan Gods geboden hield, die de volmaakt Rechtvaardige was, de Wijsheid in eigen persoon, door mensen veroordelen om gekruisigd te worden. Daar hing Hij in het oordeel van God in onze plaats. Daar deed hij de macht teniet van de zonde, de ziekte, het onrecht en de dood. Aan het kruis heeft Christus ook de macht van covid-19 en de coronacrisis gebroken. Door het offer van het Lam Gods worden wij vrijgesproken in het gericht over ons leven dat onontkoombaar voor ons is, hoe wij ook de coronacrisis beleefd hebben. God gebiedt ons te geloven in Zijn Zoon als de Rechtvaardige die voor ons het oordeel droeg.

Trefwoorden