Gelijkheid als nieuwe religie

13 september 2010

Gelijkheid als nieuwe religie

GELIJKHEID ALS NIEUWE RELIGIE. Een studie over het spanningsveld tussen godsdienstvrijheid en gelijkheid is de titel van het nieuwe boek van dr. Henk Post. In dit boek bespreekt hij actuele conflicten tussen godsdienstvrijheid en vrijheid van onderwijs enerzijds en het gelijkheidsbeginsel of discriminatieverbod anderzijds. Deze conflicten analyseert hij vanuit het staatsrecht.

De actuele kwesties die dr. Post bespreekt zijn: de ambtenaar van de burgerlijke stand die weigert zogenoemde homohuwelijken te sluiten (de weigerambtenaar), het standpunt van de SGP die weigert vrouwen te laten verkiezen in de politiek en die door de Hoge Raad in het ongelijk is gesteld, de homosexuele leerkracht en het bijzonder (confessioneel) onderwijs waarbij de scholen van discriminatie worden beschuldigd (de kwestie van de homodocent), conflicten over de naleving van islamitische voorschriften (hoofddoek, boerkaverbod, niet-handenschudden) en de multiculturalisering van de ambtseed.

Post analyseert deze kwesties vanuit het staatsrecht en besteedt daarbij aandacht aan: de scheiding van kerk en staat, de neutraliteit van de staat, de grondrechten en de Algemene wet gelijke behandeling. Voor de bezinning op de toepassing van deze rechtsbeginselen bespreekt hij begrippen als: tolerantie, soevereiniteit in eigen kring en een moreel charter. Een bekend voorbeeld van dit laatste is de Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties uit 1948.

Op de achterflap wordt het boek als volgt aanbevolen:

“In dit essay wordt het huidige juridische en morele spanningsveld beschreven tussen enerzijds een seculiere, op gelijkheid gebaseerde politiek en anderzijds beroep van orthodoxe minderheden op de vrijheid van godsdienst en onderwijs om hun eigen maatstaven te mogen blijven aanleggen. Dr. Henk Post beschrijft, analyseert en beoordeelt de standpunten enerzijds vanuit een positie van engagement – hij heeft onder meer gezien zijn proefschrift In strijd met de roeping der vrouw (Groen, 2009) over het vrouwenkiesrecht en het standpunt van de SGP – kennis van en begrip voor de christelijke orthodoxie. Anderzijds poogt hij dat zoveel mogelijk te doen vanuit distantie, gebaseerd op algemene maatstaven ontleend aan de basisbeginselen van de democratische rechtstaat. Post schetst de voor de huidige problematiek relevante rechtstatelijke beginselen – scheiding van kerk en staat, neutraliteit van de staat, grondrechten – inclusief hun uitwerking in wetgeving (onder meer de Algemene wet gelijke behandeling) en hun concrete maatschappelijke achtergrond (secularisatie, pluriformiteit). Vervolgens past hij deze beginselen toe op actuele, moeilijke en pijnlijke kwesties, zoals inzake de trouwambtenaar die weigert homohuwelijken te sluiten, het SGP-vrouwenkiesrechtstandpunt, de positie van de homoseksueel in het confessioneel onderwijs en conflicten omtrent islamitische orthodoxie (hoofddoek- en sluierverboden; de weigering handen te schudden; de ambtseed). Dat alles doet hij met kennis van zaken, met engagement en tegelijkertijd met distantie.”
Prof.mr.drs. Ben Vermeulen, hoogleraar staat- en bestuursrecht/onderwijsrecht

“Is er in het publieke domein ruimte voor geloof en godsdienst? Die vraag staat de laatste jaren weer volop in de belangstelling. In dit boek laat dr. Post daarover zijn licht schijnen vanuit een specifieke invalshoek: onze Grondwet en dan in het bijzonder de daarin geregelde grondrechten. Daaronder is ook het recht op godsdienstvrijheid. Dat lijkt soms te botsen met andere grondrechten, zoals het recht op gelijke behandeling of de vrijheid van meningsuiting. Vaak wordt dan in de publieke opinie op emotionele gronden de vrijheid van godsdienst bij andere rechten achtergesteld. Dr. Post toont helder aan, dat dit niet de bedoeling van onze Grondwet is. Daarmee levert hij een waardevolle bijdrage aan deze discussie.”
Drs. Jurn de Vries, oud-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, oud-lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, lid van de staatscommissie Versterking van de Grondwet

“Henk Post slaagt erin om de ingewikkelde materie van de grondrechtconflicten op een toegankelijke wijze begrijpelijk te maken voor een groot publiek. Daar is grote behoefte aan! Met actuele informatie wordt de problematiek concreet gemaakt. Het beeld dat wordt geschetst is schokkend. Met veelal de beste bedoelingen leidt de huidige toepassing van het gelijkheidsbeginsel tot een verregaande inperking van de vrijheden van minderheden. De grondslagen van een pluriforme en tolerante maatschappij zijn in het geding.”
Mr.drs. Sietse Voogt LL.M., werkzaam bij MoreeGelderblom Advocaten in Rotterdam en gespecialiseerd in zaken rond de afweging van grondrechten, in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel versus de klassieke grondrechten, waaronder de godsdienstvrijheid.

GELIJKHEID ALS NIEUWE RELIGIE is een uitgave van Wolf Legal Publishers en kost € 19,95. Dit boek is rechtstreeks te bestellen bij de uitgever (klik hier) en, uiteraard, via de boekhandel verkrijgbaar. Het is leverbaar vanaf 27 september 2010.

Trefwoorden