Gelijkheid als nieuwe religie in de pers

30 september 2010

Gelijkheid als nieuwe religie in de pers

Naar aanleiding van het verschijnen van Gelijkheid als nieuwe religie; een studie over het spanningsveld tussen godsdienstvrijheid en gelijkheid zijn interviews met dr. Post gepubliceerd in het Nederlands Dagblad (24 september 2010), het Reformatorisch Dagblad (25 september 2010), de Veenendaalse Krant (29 september 2010) en Trouw (30 september 2010).

Enige passages uit deze artikelen zijn de volgende:

Nederlands Dagblad

Boven het artikel in het Nederlands Dagblad staat: ‘”Waarom geen eed op Allah?” Dr. Henk Post: we moeten af van vijanddenken rond botsende grondrechten’. Deze krant schrijft: ‘Het is een opvallende stellingname [van Post]: alle politieke partijen schuiven soms de beginselen van hun eigen partij opzij, om een bepaald standpunt in te kunnen nemen. “En partijen die ‘vrijheid’ in hun naam hebben, maken het behoorlijk bont’’, zegt dr. Henk Post. Hij heeft bedenkingen bij pleidooien voor een boerkaverbod, maar ook bij een recent aangenomen motie in de Tweede Kamer dat er alleen een christelijke ambtseed mag worden afgelegd.’

Reformatorisch Dagblad

Het artikel in het Reformatorisch Dagblad heeft als opschrift ‘De pijn van de pluriforme samenleving’. De krant schrijft: ’In zijn nieuwe boek (…) somt Post actuele voorbeelden van “botsende grondrechten” op. Het doel van zijn boek is “niet om slimmer te zijn dan de staatsrechtgeleerden”, maar een overzicht van de stand van zaken. “Ik ben geen jurist dus ik ben er een beetje als leek in gestapt. Toch zie ik veel onkunde. Politici roepen bijvoorbeeld al gauw iets over de ”scheiding van kerk en staat”. Dat is altijd goed, denken ze, maar het is lang niet altijd ter zake.”’

Veenendaalse Krant

De Veenendaalse Krant heeft als kop: ‘Reformatorische scholen bedreigd. Wellicht geofferd door “religie” die gelijkheid heet’. De krant schrijft: ‘De vrijheid van onderwijs staat op het spel. Dit betoogt dr. Henk Post uit Veenendaal in zijn nieuwe boek. Post sluit niet uit dat reformatorische scholen in Veenendaal en andere plaatsen op termijn hun identiteit verliezen of moeten sluiten. Ze worden dan geofferd aan de “nieuwe religie” die gelijkheid heet. Gelijkheid betekent dat een school een sollicitant niet mag weigeren omdat die bijvoorbeeld homoseksueel is, of een leerling omdat die de geldende kledingvoorschriften niet eerbiedigt. Als dit beginsel gaat overheersen, zullen godsdienstvrijheid en de vrijheid van onderwijs het afleggen. Post deed onderzoek naar “actuele conflicten’’ tussen twee beginselen die beide in de grondwet verankerd zijn maar spanning kunnen geven: godsdienst- en onderwijsvrijheid enerzijds en gelijkheid anderzijds. Post: “Mensen gelijk behandelen. Niemand discrimineren. Dat is mooi, maar niet als het evenwicht zoek raakt en andere rechten erdoor in de knel komen.”’

Trouw

Trouw plaatst als opschrift boven het interview: ‘Tolerantie helpt tegen botsende grondrechten’. De opening luidt: ‘Henk Post schreef een boek over het spanningsveld tussen godsdienstvrijheid en gelijkheid. Over het verbieden van de boerka en andere dilemma’s waar grondrechten botsen. Zijn recept om vreedzaam samen te leven is tolerantie. “Tolerantie houdt in dat je anderen accepteert in hun keuzes die jou pijn doen.” Als Henk Post ziet hoe politieke partijen omgaan met vrijheidsrechten, dan wordt hij daar ’niet vrolijk’ van. De kritiek geldt doorgaans vooral de PVV, die grondrechten wil onthouden aan moslims. Maar de auteur van het deze week verschenen boek ’Gelijkheid als nieuwe religie’ ziet bij vrijwel alle partijen inconsistenties, eenzijdigheid of een zekere bevoordeling van de eigen groep.’

Trefwoorden