Home > Onderzoek

Gepubliceerde boeken

Dr. Henk Post heeft inmiddels zeven boeken geschreven.

JOB. Een geloofsheld strijdt om recht.

JOB. Een geloofsheld strijdt om recht
God en het lijden. Met de relatie daartussen hebben alle eeuwen door mensen geworsteld. Hoe kan een goede God mensen onschuldig laten lijden? Is God dan soms toch niet goed, of is Hij machteloos? Is God soms niet opgewassen tegen het kwaad? Wat heb je eigenlijk aan God? In de Bijbel is Job de persoon die met dit soort vragen in zijn eigen leven te maken krijgt. Wat Job vooral pijn doet, is dat hij God niet begrijpt. Zijn lijden heeft hij toch niet verdiend? Is God wel rechtvaardig? Hij daagt God uit hem recht te doen. Henk Post biedt een eenvoudige uitleg, waarin de verbinding wordt gelegd met de vragen van mensen in deze tijd.

Vrijheid van godsdienst in een democratische samenleving.

Vrijheid van godsdienst in een democratische samenleving

Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een controversieel recht in de moderne, multiculturele maatschappij. Rond de uitoefening van dit recht doen zich allerlei conflicten voor. In dit boek behandelt dr. Post een aantal actuele kwesties, waarbij christelijke, joodse of islamitische gelovigen zijn betrokken. De vraag is steeds welke ruimte een gelovige of groep van gelovigen krijgt om zijn/hun religieuze identiteit te uiten in gedrag, kleding en acceptatie van anderen. Henk Post analyseert en beoordeelt het gewijzigde politieke en maatschappelijke beoordelingspatroon dat uit de kwesties blijkt.

Godsdienst aan banden.

Godsdienstvrijheid aan banden-omslag1

In 2011 publiceerde Henk Post dit boek waarin hij een actuele analyse geeft van het beginsel van de godsdienstvrijheid. Hij onderzoekt de rol van religie in het publieke domein, zoals die door grondrechten wordt beschermd en begrensd. Religie is allerminst uit het publieke domein verdwenen, en laat zich ook niet verwijderen. Godsdienst is een indringend publiek fenomeen. In dit veelzijdige boek volgt Henk Post schrijvers en politieke en religieuze leiders over deze thematiek op de voet, en voegt zijn eigen beoordelingen toe.

Gelijkheid als nieuwe religie.

post omslag

In dit boek dat verscheen in 2010 beschrijft Henk Post het juridische en morele spanningsveld tussen enerzijds een seculiere, op gelijkheid gebaseerde politiek en anderzijds een beroep van orthodoxe minderheden op de vrijheid van godsdienst en onderwijs om hun eigen normen te mogen blijven hanteren. Hij maakt de ingewikkelde problematiek van grondrechtconflicten op een toegankelijke wijze begrijpelijk.

In strijd met de roeping der vrouw.

In strijd met de roeping der vrouw

Deze dissertatie uit 2009 is een historisch onderzoek naar het standpunt van de christelijke politieke partijen over het vrouwenkiesrecht. Theologische motieven spelen in de standpuntbepaling een grote rol. Henk Post besteedt bijzondere aandacht aan de geschiedenis van de SGP die bij het afronden van het onderzoek als enige politieke partij de vrouw nog niet het recht toekende om voor de partij te worden verkozen (passieve kiesrecht).

De kerkelijk werker en het ambt.

kerkelijkwerker

In deze dissertatie beschrijft en analyseert Henk Post de ontwikkeling van de positie van de kerkelijk werker in kerken behorend tot de gereformeerde traditie. Dit onderzoek strekt tot 2006. Die positie van de kerkelijk werker was problematisch. Dr. Post analyseert dit vanuit de praktijk. Daar voegt hij studies aan toe over de positie in kerkordes en over het ambt in het Nieuwe Testament. Ten slotte doet hij een organisatiekundig voorstel.

Internationalisatie van professionele-dienstverlening.

internationalisatie-van-professionele-dienstverlening
 

Deze eerste dissertatie (1994, uitgegeven in eigen beheer) is een onderzoek onder grote Nederlandse accountantskantoren en softwareondernemingen naar de motieven en de manier van internationaliseren. In het Voorwoord staat: Een aardige vraag die mij diverse malen is gesteld is 'waarom ben je aan een proefschrift begonnen? Is het om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren?' Dat speelt zeker een rol. Een diepere drijfveer is dat ik onderzoek wilde doen en een stukje van de werkelijkheid wilde leren kennen en kunnen verklaren. Toch wil ik nog dieper afsteken. In de periode voorafgaand aan de sollicitatie en indiensttreding bij de Universiteit was mijn verlangen dat de HEERE mij zou leiden op Zijn weg, dat Hij met mij tot Zijn doel zou komen (Psalm 27:11; Psalm 86:11). In het vertrouwen dat Hij met mij en met ons als gezin meeging (Exodus 33:14-15) ben ik aan het promotie-onderzoek begonnen en in Zijn kracht heb ik het volbracht (Psalm 27:13-14). De lof, de dankzegging en de eer komt mijn God en Koning toe (Openbaring 7:12) die gaarne mijn afdwalingen vergeeft (Psalm 86:5). Het is bovendien mijn ervaring dat de kennis van die dingen die in het menselijk leven de voortreffelijkste zijn, ons door Gods Geest worden medegedeeld (Calvijn).

Laatst aangepast (maandag 08 januari 2018 14:12)